Intensiv förstärkt öppenvård

Denna öppenvårdsmodell riktar sig till familjer som behöver hjälp och stöd i att förbättra sin kommunikation, återupprätta relationer mellan familjemedlemmar samt hitta strategier för att träna funktionella beteenden.

Med insatser som sätts in i tid till familjer som hamnat i negativa mönster kan man många gånger undvika placering utanför hemmet.

Intensiv förstärkt öppenvård är en målstyrd och fasindelad metod som riktar sig till barn och ungdomar med särskild komplicerad psykosocial problematik och deras familjer.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar med ett självdestruktivt beteende i form av t.ex. självskada, sexuellt utåtagerande och/eller annat gränsöverskridande beteende. Vi arbetar även med hemmasittare, barn och ungdomar med trotsbeteende och/eller begynnande missbruk och kriminalitet.

Dessutom arbetar vi med barn och ungdomar och deras familjer som kan ha neuropsykiatriska funktionshinder så som autism, asperger och ADHD. Vi har även ett stort kunnande av att arbeta med ungdomar som uppvisar emotionell instabilitet, suicidalt beteende samt ångestproblematik.

Metod och struktur

Arbetsmodellen bygger i huvudsak på en integration av principer från Funktionell familjeterapi (FFT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Kognitiv beteendeterapi (KBT) inom ramen för ett kontextuellt perspektiv.

Familjen erbjuds en sammanhållen, hemmabaserad, intensiv och effektiv öppenvårdsinsats där tiden bestäms utifrån behov och insatsens komplexitet.

Insatsen innehåller tre fokusområden; ett individuellt fokus riktat mot ungdomen, ett familjefokus och ett kontextuellt fokus som främst riktar sig mot skola, nätverk och fritidssysselsättning.

Vilka är vi?

Vi som arbetar med Intensiv förstärkt öppenvård är socionomer, behandlare och beteendevetare från kommun och barnpsykiatri med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras familjer med komplex problematik. Vi är vidareutbildade inom Funktionell familjeterapi (FFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverade Intervju (MI) och KOBTIVA samt har kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionshinder och metodutveckling. Separat eller i kombination med metoderna ovan så kan vi i vår öppenvård också erbjuda t ex. Marte Meo och andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.

Upplägg

Teamet som arbetar runt familjen har möjlighet att träffa dem flera gånger i veckan i deras hemmiljö. Modellen tillåter anpassning, flexibilitet, individualisering utifrån ungdomen och föräldrarnas behov, situation och resurser. Utgångspunkten är att vi arbetar i par i familjen och samarbetar med socialtjänst, skola, nätverk. Arbetet utformas utifrån tre faser:

Fas 1:

Kartläggning och motivationsarbete

Fas 2:

Beteendeförändring

Fas 3:

Avslut och stabiliseringsfas

Övergripande mål med Intensiv förstärkt öppenvård

  1. Öka funktionella beteenden
  2. Ökad grad av funktionell kommunikation och relation inom familjen
  3. Ökad grad av skola eller annan sysselsättning

Bakgrund

Intensiv förstärkt öppenvård utgår från behandlingsmodellen Intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB) som utarbetades inom Socialpsykiatriska behandlingsteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län. Lite kuriosa är att vi som arbetar med Intensiv förstärkt öppenvård ursprungligen har varit med och utformat samt arbetat med IKB under många år, som idag är en implementerad metod att arbeta med självskadebeteende.
Som nämndes ovan är Intensiv förstärkt öppenvård en vidareutveckling av IKB-metoden, så vi har vi har en mer inkluderande målgrupp samt att arbetsinsatsen kan vara längre.